Zaburzenia odżywiania cz. 6

LECZENIE

W podejściu akademickim stosowane procedury można ogólnie podzielić na biologiczne i psychoterapeutyczne.

Metody biologiczne mają charakter oddziaływania ściśle objawowego.

W przypadku anoreksji w ich zakres wchodzi:

–       terapia ratująca życie (przeciwdziałanie zaburzeniom równowagi wodno-elektrolitowej, wyniszczeniu itp.),

–       restytucja wagi za pomocą odpowiednio skomponowanej diety,

–       farmakoterapia wspomagajaca (leki pobudzające łaknienie, anksjolityczne, przeciwdepresyjne),

–       leczenie i przeciwdziałanie późnym powikłaniom (hipogonadyzmowi, osteoporozie itp.).

W przypadku bulimii:

–       leczenie stanów zagrożenia życia i powikłań, będących skutkiem prowokowania wymiotów oraz przyjmowania środków przeczyszczających i odwadniających,

–       farmakoterapia lekami przeciwdepresyjnymi.

Wśród metod psychoterapeutycznych wyróżnić należy:

–       terapię psychodynamiczną, opartą na bogatym dorobku szkół psychoanalitycznych. Jej celem jest stworzenie takiej relacji terapeutycznej, która pozwoli pacjentowi zrozumieć i wyrazić własne odczucia wprost (a nie za pośrednictwem objawu, np. odmowy jedzenia), a jednocześnie doświadczyć empatycznego zrozumienia przez drugą osobę,

–       terapię poznawczo-behawioralną,
–       terapię rodzinną,
–       terapię grupową,
–       inne.

Omówienie ogromnej liczby zróżnicowanych procedur terapeutycznych wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Ogólnie skuteczność wszystkich powyższych metod szacuje się w przypadku anoreksji na 40-77% (poprawa lub wyleczenie). W przypadku bulimii wskaźniki poprawy wahają się od 30 do 60%.

Alternatywą dla podejścia akademickiego jest opracowany przez dra Wilsona program równoważenia ciała i ducha zwany Nutritional Balancing (program równoważenia składników odżywczych) wsparty najnowszymi osiągnięciami medycyny informacyjnej. W tym podejściu, podobnie jak w psychoterapii postrzega się chorobę jako pewien emocjonalny stan istnienia, będący próbą adaptacji do pewnej określonej sytuacji, obecnej, lub przeszłej związany na płaszczyźnie fizycznej z określonym stanem mineralnym ciała. Z jednej strony wspieramy więc pacjenta przez zrównoważenie chemii ciała z drugiej przez pomoc w w uwolnieniu od emocjonalnych konfliktów, których istnienia nie jest świadomy. Epokowe odkrycia dra Hammera zobrazowane tomograficznymi badaniami mózgów tysięcu pacjentów wskazują np. na to, że u podłoża anoreksji może leżeć aktywny konflikt związany z matką zaś bulimii –  konflikt porzucenia w obu przypadkach z czasów, których pacjentka może nie pamiętać (okresu ciąży, narodzin czy pierwszego roku życia). Nieuświadomione, stłumione konflikty zmuszają pacjentkę do zachowań niezgodnych z jej wolą. Konflikty te można wykryć zanim jeszcze doprowadzą do choroby za pomocą analizy pierwiastkowej włosa, badania termograficznym czy metodą rezonansu. Są też widoczne na skanach mózgu. Często samo odkrycie, uświadomienie i rozwiązanie uwalnia pacjenta od cierpień. Odkrycia dra Hammera zapoczątkowały szerego bardzo skutecznych metod terapeutycznych takich jak np. Recall Healing. Zastosowanie dobrze dobranego leku informacyjnego, to jeszcze prostsze rozwiązanie. W odróżnieniu  np. od psychoanalizy, metoda informacyjna odnosi się raczej do tego »co jest«, aniżeli do »dlaczego jest?« (co często niełatwo określić). Do znalezienia właściwego leku nie jest niezbędna dokładna znajomość przyczyn powstania danego stanu. Eliminuje to szereg teorii i interpretacji wynikających z tego, że różne szkoły psychologiczne mają różny pogląd na pochodzenie określonych stanów. Następną cenną korzyścią jest to, że wykorzystuje się tu ogólne fizyczne objawy pacjenta w celu potwierdzenia spostrzeżeń o nim czy o jego stanie emocjonalnym…”

I co najważniejsze: najlepsze wyniki w leczeniu dzieci i młodocianych daje objęcie leczeniem matki. Często warunkiem trwałej poprawy jest uzdrowienie całego, zazwyczaj patologicznego układu rodzinnego. Ostatecznie choroba nie jest niczym innym jak tylko wezwaniem do tego, żeby inaczej postrzegać czyli wezwaniem do rozwoju.

 

 

Dr med. Anna Łuczak – Gołacka 
Lek. med. Anna Sosnowska

Bibliografia u autorek.